IMG Club

Техника на речта на телевизионен водещ

Речево-гласово поведение на телевизионен водещ Речевото поведение е система от стабилни комуникационни формули, предписани за установяване на речев контакт, поддържане на комуникацията в ситуационно адекватен тон и стил. Като участници в комуникацията, ние волно или неволно забелязваме онези характеристики на речта на нашия събеседник, които ни позволяват да оценим неговата личност и да предвидим тактиката на поведение, намеренията и преследваните цели. Авторът подчертава, че прогнозата едва ли би била възможна, ако не съществуват тези закономерности,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Особености на памфлета – композиционни и стилови

Памфлетът често се основава на гротеската. Това има за цел да подобри стилистичното оцветяване на текста. Гротескната поетика на памфлета се основава на принципа на алогизма, който позволява да се създаде усещане за ненормалност, неестественост на ситуацията. Авторът съзнателно изопачава фактите, за да представи по-ясно своите идеали в текста. Водеща жанрообразуваща структурна особеност на памфлета е наличието на оригинални композиционно-стилови комуникативни блокове – уводен, преходен, основен и заключителен. Благодарение на тези елементи памфлета запазва своята…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Мотивационни фактори, влияещи върху възприемането на образа на политически лидер

За да разберем процеса на формиране на имиджа на политик и мненията за него сред населението, е необходимо да разгледаме и анализираме мотивите за формиране на мнение за политиката; динамиката на оценката му; механизмът за оценка, който предполага наличието на своеобразна референтна точка за населението, еталон за съпоставяне на истински политик с него; социално-психологически характеристики на големи групи от населението; национални особености, проявяващи се в психологически нагласи; влиянието на ирационалното върху активността на масите и…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Методи за изучаване на радиоаудиторията, подобни на методите на журналистиката

Анкета. Както всяко изследване, анкетата включва точно формулиране на проблема, избор на предмет и обект, дефиниране на цели и задачи, тълкуване на концепции, разработване на програма и методи за измерване. Анкетата трябва да има научна подкрепа, да вземе предвид аудиторията, за която е предназначен: въпросниците за масови слушатели и журналисти ще се различават един от друг по формулирането на проблемите, по избора на теми и по езика. Трябва да има различни анкети, например за слушателите…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Стратегическият образ в политическата реклама

Имиджът в предизборната кампания, който кандидатът трябва да представи на избирателите, има редица важни характеристики. Отчитането им при разработването и създаването на този образ е една от основните задачи в кампанията. Както споменахме по-горе, имиджът, с който един политик действа по време на кампания и благодарение на който трябва да спечели, се нарича стратегически имидж. Стратегическият имидж има свои собствени характеристики. Първо, този образ е регионално обусловен. Ако един кандидат веднъж е бил номиниран в…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Мотивационен анализ в рекламата

Изследването на психологията на възприемане на рекламната информация e мотивационен анализ i се основава на изучаването както на общите маркетингови мотиви и потребности на хората, така и на спецификата на отношението им към рекламата. Във всяко общество производството в крайна сметка служи за задоволяване на нуждите на хората. Производството в интерес на повишаването на благосъстоянието и свободното цялостно развитие на обществото и на всеки негов член е съдържанието на икономическия процес на развитие на обществото…....

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Теория на потребностите на аудиторията в СМИ

Теория на постоянството В рамките на тази теория човек се представя като равновесен, балансиран модел на определени представи за света, ценности, нагласи и др. Намеренията на индивида са насочени към поддържане на този баланс, тъй като всяко преструктуриране на мирогледни принципи, особено фундаментални, основни, е психологически изключително болезнено за човек. Много хора възприемат информацията от медиите като априори вярна. Хората се обръщат към медиите, за да поддържат вътрешния си баланс. Тъй като в наше време…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Манипулация на подсъзнанието

Подсъзнание Тъй като подсъзнанието съхранява абсолютно цялата информация, която човек получава през живота си, може да се предположи, че теориите за метафората и когнитивната база разчитат в голяма степен на него. От една страна, ние сме наясно с метафоричното значение на определени думи, ако конкретно се замислим върху това. Въпреки това, предвид лавинообразния характер на информационните потоци, просто няма да имаме време да обърнем внимание на това, когато гледаме телевизионно предаване или слушаме съобщение по…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Манипулация на несъзнаваното

Несъзнаваното е обект на манипулативни въздействия не по-малко от подсъзнанието. Като правило за това се използва психоанализата на Фройд и Юнг. От физиологична гледна точка несъзнаваното е свързано с дясното полукълбо на мозъка, който се различава съществено от левия: Отразява света като участник в случващото се. Нарушаване на функциите => намаляване на значимостта на случващото се. Сензорна информация, вкл. от тялото. “Тук и сега”. По-чувствителни към тембъра на гласа, силата на звука, посоката на звука,…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Структури на човешката психика – мишени за манипулация

Потребности. Видове потребности Потребностите могат да бъдат висцерогенни (биологични) и психогенни. Между тях обаче съществува много тясна взаимозависимост, например фрустрацията на висцерогенните нужди създава психологически дискомфорт, а неудовлетворяването на психогенните нужди може да причини психосоматични разстройства. Психогенните потребности винаги са свързани по един или друг начин с живота на човек в обществото: това са потребността от уважение, принадлежност, придобиване и т.н. претеглени решения (в най-простия случай). В допълнение към естествения произход на нуждите е възможно…...

За да прочетете цялата публикация трябва да влезете в профила си!
Вход Регистрация

Вход в IMG Club

Интересувате се какво е IMG Club и какви права ви дава? Научете повече
  • Категории

  • Абониране